VERSTERKING LEDENPARTICIPATIE EN WIJZIGING PARTIJSTRUCTUUR (2014)

Notitie partijbestuur over leden en kiezers betrekken naar aanleiding van het congres op 3 maart 2013

 

In deze notitie doet een daartoe aangestelde commissie een aantal voorstellen voor het aanpassen de interne partijstructuur. Hiermee moet gezorgd worden voor meer participatie en zeggenschap van leden en niet-leden, en voor het afleggen van verantwoording door landelijke fracties en het partijbestuur. De voorstellen luiden in een notendop als volgt:

  • Het wordt aangeraden om ledenreferenda in te zetten bij belangrijke inhoudelijke vraagstukken. Ledenreferenda moeten ingebed zijn in een breed opgezet proces van participatie, discussie en meningsvorming. 
  • Discussiebijeenkomsten moeten bij uitstek regionaal plaatsvinden, zodat belangrijke discussiebijeenkomsten toegankelijk zijn.
  • De ‘spelregels’ voor participatie en zeggenschap moeten verankerd worden in de formele structuur (statuten/HR). Daarnaast moet er een protocol met spelregels komen voor belangrijke interne partijdiscussies en zeggenschap van leden buiten de congressen. Er moet wel genoeg ruimte blijven voor flexibiliteit. 
  • Het partijbestuur kiest, in overleg met andere geledingen in de partij, over welke onderwerpen de discussies zullen gaan. Daarnaast krijgen leden het recht om via een initiatief het partijbestuur op te dragen een partijbrede discussie te organiseren.
  • Werkgroepen krijgen geen formele positie, maar worden wel betrokken in de voorbereidingen van interne discussies. De aparte statutaire positie van werkgroepen en netwerken wordt afgeschaft.