Met politieke scholing voor leden blijven onze ideeën in beweging

 Het congres, in overleg op 12 februari 2022, 

 

 

Overwegende dat:

 • gedeelde idealen, ideologie en historie is wat een politieke partij maakt en wat partijleden bindt;
 • deze idealen vastgelegd staan in het beginselprogramma uit 2008, dat volgens de inleiding van dit document iedere 4 jaar op het congres besproken en eventueel geactualiseerd zou worden; 
 • het beginselprogramma momenteel echter stof ligt te vangen in een la en geen duidelijke plek kent binnen de vereniging;
 • dit beginselprogramma bovendien voortkomt uit de hoogtijdagen van het linksliberalisme binnen GroenLinks en er in de afgelopen 15 jaar veel veranderd is in de samenleving en de partij;
 • er geen doorlopende interne discussie plaatsvindt over (het actualiseren van) de ideologische koers van GroenLinks;
 • er geen ideologische scholing voor leden (meer) bestaat die als fundament kan dienen om een discussie in de partij hierover te voeren.

 

Constaterende dat:

 • politici van GroenLinks de idealen en ideologie van GroenLinks goed moeten kennen om deze te kunnen uitdragen in de dagelijkse politieke praktijk; 
 • leden van GroenLinks de idealen en ideologie van GroenLinks goed moet kennen om deze te kunnen bediscussiëren en actualiseren;
 • en om onze dagelijkse politieke keuzes op basis van deze idealen te kunnen toetsen en beoordelen;
 • het belangrijk is dat leden de eigen geschiedenis kennen om enerzijds te leren van het verleden en anderzijds te kunnen voortbouwen aan een sterk GroenLinks in de toekomst;
 • scholing over ideologie en partijgeschiedenis vooraf moet gaan aan een eventuele discussie over de ideologische koers van GroenLinks, of zelfs een herziening van het beginselprogramma.

 

Roept het bestuur op:

 • een ideologisch scholingstraject voor leden en het kader op te zetten met aandacht voor partijgeschiedenis en de tradities waarin GroenLinks haar wortels heeft;
 • dit traject vorm te geven in een proces waarin samenspraak met leden centraal staat en waar mogelijk het traject te laten uitvoeren door vrijwilligers;
 • het beginselenprogramma eens in de vier jaar op de congresagenda te zetten, zodat leden hier eventueel wijzigingsvoorstellen op kunnen indienen.

 

Toelichting:

In het verleden en bij de voorgangers van GroenLinks was het gebruikelijk dat ieder lid toegang had tot scholing in de eigen ideologie en partijgeschiedenis. Deze scholing vormde een basis om interne discussie te kunnen voeren over de ideologische koers en de inhoudelijke standpunten. Op dit moment beperkt het scholingsaanbod van het landelijk bureau zich tot het scholen van (potentiële) politici en bestuursleden scholing, voornamelijk op organisatorisch gebied. Voor (nieuwe) leden, met uitzondering van leden van willekeurige afdelingen die dit zelf aanbieden, is er geen aanbod in scholing om te leren over de ideologie en partijgeschiedenis die het GroenLinks van vandaag hebben gemaakt. Dit maakt niet alleen dat een doorlopende discussie over ideologie en standpunten bemoeilijkt wordt, maar ook dat leden minder handvatten hebben om bij te dragen aan de ideologische en inhoudelijke ontwikkeling van de partij of om een tegengeluid te organiseren. Daarom roepen wij het partijbestuur op om, bijvoorbeeld via het wetenschappelijk bureau, de GroenLinks Academie of een daarvoor ingestelde commissie, een voor ieder lid (eventueel per provincie of afdeling georganiseerd) toegankelijk scholingstraject vorm te geven.

 

Het laatste beginselprogramma vijftien jaar geleden geschreven is, en deze in de tussentijd (in tegenstelling tot wat vooraf de bedoeling is geweest) niet elke vier jaar aan het congres ter actualisering voorgelegd. De motie-indieners willen opmerken dat het in de (nabije) toekomst goed denkbaar is dat het beginselprogramma grondig moet worden herzien of dat het zelfs tijd is voor een geheel nieuw beginselprogramma, maar dat het voorbarig is om hiermee aan de slag te gaan voordat een gedegen scholingstraject over ideologie en partijgeschiedenis beschikbaar is voor alle leden. Een gesprek over onze beginselen kan niet plaatsvinden zonder een gemeenschappelijke basis waarop dat gesprek kan plaatsvinden.

 

Ondersteun de motie:

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.