Meer aandacht voor culturele diversiteit in D&I-beleid

Het congres, in overleg op 12 februari 2022, 

 

Constaterende dat,

 • er een dynamisch beleidsstuk is vastgesteld door het partijbestuur om het diversiteits- en inclusiebeleid (D&I Beleid) van de partij vorm te geven;
 • de vertegenwoordiging van mensen met een cultureel diverse achtergrond in de partij achterblijft, zowel op landelijk niveau, als op provinciaal- en lokaal niveau; 
 • er vanuit allerlei geledingen van de partij hard (en met moeite) wordt gewerkt om culturele diversiteit te versterken, soms zonder bevredigend resultaat; 
 • er in het bovengenoemde beleidsstuk amper aandacht wordt besteed aan het versterken van de positie van mensen met een cultureel diverse achtergrond; 
 • in het ECHO-rapport expliciet wordt gewezen op het risico dat culturele diversiteit achter zal blijven, zonder verdere specificatie van doelen en resultaten op deze specifieke dimensie van diversiteit;
 • sommige leden de partij de rug toekeren, omdat zij zich structureel ongehoord voelen en omdat zij in hun bestaansrecht te weinig verdedigd worden door de partij; 
 • dit voor een groot deel gaat om mensen met een cultureel diverse achtergrond.

 

Overwegende dat: 

 • diversiteit en inclusie centraal staat in de visie van GroenLinks; 
 • er vele dimensies van diversiteit bestaan, die ieder op zichzelf waardevol en belangrijk zijn, en aandacht verdienen;
 • om succesvol D&I-beleid te voeren en álle dimensies van diversiteit te laten floreren binnen een organisatie, het belangrijk is om te focussen op de minst sterk ontwikkelde dimensie van diversiteit, in dit geval culturele diversiteit.

 

Verzoekt het partijbestuur:

 • in het bovengenoemde D&I-beleid concrete actiepunten te formuleren, gepaard met te realiseren kwalitatieve en kwantiteiten doelen, om de dimensie culturele diversiteit in de partij te waarborgen;
 • lokale afdelingen meer te ondersteunen in het werven van leden met een cultureel diverse achtergrond;
 • het toegankelijker maken van de lokale partijcultuur voor mensen met een cultureel diverse achtergrond. 

 

Toelichting:

Het ECHO-rapport, dat de stand van zaken rondom diversiteit en inclusie in de partij in kaart heeft gebracht en daarop advies heeft uitgebracht, noemt dat de aandacht voor culturele diversiteit vaak kleiner wordt wanneer het begrip diversiteit te breed gehanteerd wordt. Diversiteit gaat immers ook over veel verschillende dimensies, als seksuele oriëntatie, gender en leeftijd. We zien dat de partij op veel dimensies van diversiteit goed scoort, maar op culturele diversiteit nog altijd achterblijft. ECHO adviseert dan ook om concrete doelen en actiepunten op te stellen om culturele diversiteit te waarborgen in de partij. Het valt ons op dat dat advies niet is overgenomen in het vastgestelde diversiteitsbeleid.

 

Wij vinden dat iedere dimensie van diversiteit in zichzelf waardevol is. Ervoor zorgen dat íedere vorm van diversiteit gewaarborgd wordt binnen de partij is een moeilijke opgave, maar zeker niet onmogelijk. NKG kiest ervoor om de pijlen te richten op de minst sterk ontwikkelde dimensie van diversiteit, omdat dit er uiteindelijk ook voor zal zorgen dat andere dimensies van diversiteit beter gewaarborgd zullen worden. Veel toonaangevende onderzoekers met expertise op diversiteit en inclusie bevestigen dit. 

 

Daarnaast signaleren we dat veel lokale afdelingen met moeite bezig zijn om de afdeling cultureel diverser te maken. Deze inspanningen zijn waardevol en zouden moeten gefaciliteerd worden vanuit Landelijk. We zien dat echter nog te weinig gebeuren. We zien graag dat het partijbestuur de inspanningen van lokale initiatieven erkent en deze initiatieven de ondersteuning biedt die ze verdienen. 

 

In de afgelopen jaren lijkt het dat we, in plaats van stappen vooruit, juist stappen achteruit hebben gezet als het gaat om de vertegenwoordiging van mensen met een culturele achtergrond. Het wordt dan ook tijd dat we dit gaan aanpakken. 

 

Ondersteun de motie:

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.